Chilli

37 tekstów – auto­rem jest Chil­li.

List bez znaczka.

(...)Przyszło. Stoi i wygląda żałośnie. Rzu­ca uk­radko­we spoj­rze­nie za próg mo­jej świado­mości. I tak wej­dzie bez zap­rosze­nia, prze­cież ma­my so­bie ty­le do po­wie­dze­nia. Jeśli już jes­teś, roz­gość się, nie jes­teś tu przecież [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 15 lutego 2013, 00:49

* * *

Te sa­me miej­sca, dro­gi, ludzie
pośpiech, śmiech, zaduch
duch
duch mias­ta, mój, twój
i Jego
Je­go jed­nak brak
Tu, obok mnie
we mnie. 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 12 stycznia 2013, 21:34

Nie mogę zasnąć bez Two­jego oddechu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 stycznia 2013, 12:15

Za­miast moc­nych wrażeń ko­lek­cjo­nuje kurz na moich marzeniach. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 stycznia 2013, 23:26

Zaw­sze mam przy so­bie cyjanek.
Nig­dy nie wiado­mo, kiedy to człowiek się zakocha. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 29 grudnia 2012, 00:09

Do Ciebie.

Cisza.
Trudna.
Ciążąca.

Jed­no spoj­rze­nie, do­tyk, westchnienie.

Cisza.
Co­raz gęstsza.
Męcząca.

Wys­tar­czy słowo, półszept, skinienie.

Cisza.
Nie do zniesienia.
Przeszywająca.

Po­wiedz, że kochasz.

Cisza... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 stycznia 2011, 20:32

Cicho... cichut­ko... chcesz ot­worzyć drzwi do mo­jego ser­ca tak, by nie zas­krzy­piały od nieużywania. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 grudnia 2010, 15:24

Przy­ciągam ludzi jak magnes.
Szko­da tyl­ko, że tak szyb­ko oka­zuje­my się być ty­mi sa­mymi biegunami. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 6 listopada 2010, 18:19

Nasza miłość roz­poczęła się na początku tęczy a za­kończyła w ot­chłani piekła. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 29 sierpnia 2010, 16:42

Bez sen­su. Czy miałeś kiedyś cos ta­kiego, że budzisz się pew­ne­go dnia i stwier­dzasz, że nie jes­teś już tą samą oso­ba co kiedyś.
Że zmieniłeś się.
Dochodzisz do wnios­ku ze masz in­ne poglądy, wartości, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 32 fiszki • 19 sierpnia 2010, 21:44
Chilli

Ludzie myślą że jestem stuknięta. To nic. Ja też tak myślę.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chilli

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność